• اصفهان-خیابان سروش-حد فاصل آل خجند و حکیم شفایی-جنب اداره برق
  • 32298102-32285822-32285810 -32280376 (031) -

شیفت کاری کلینیک دندانپزشکی سروش

شیفت صبح

شیفت عصر

شنبه

دکتر شفا

عمومی

دکتر رفیعیان 1

عمومی

دکتر حاتمی

عمومی

دکتر رفیعیان 2

عمومی

دکتر زهره وند

عمومی

دکتر ملایی

عمومی

دکتر نیلی

ترمیم

دکتر زمانی

دندانپزشک عمومی

دکتر مجیدی

متخصص پروتز

دکتر زهره وند

عمومی

دکتر حیاتی

عمومی

دکتر علی عرب

عمومی

دکتر سلیمان پور

عمومی

دکتر مسعودی

عمومی

دکتر توکلی

عمومی

دکتر نصری

عمومی

دکتر ماجد

اطفال

یکشنبه

دکتر رفیعیان 1

عمومی

دکتر حاتمی

عمومی

دکتر رفیعیان 2

عمومی

دکتر حیاتی

عمومی

دکتر علی عرب

عمومی

دکتر زمانی

عمومی

دکتر فتحی

پروتز

دکترفصیح فر

عمومی

دکتر زهره وند

عمومی

دکتر حیاتی

عمومی

دکتر سیادت

عمومی

دکتر آقاجانیان

عمومی

 دکتر حقانی

ریشه

 دکتر کیانی

پریو (لثه)

 دکتر جنابی

ارتودنسی

دوشنبه

دکتر رفیعیان 2

عمومی

دکتر زهره وند

عمومی

دکتر علی عرب

عمومی

دکتر سیادت

عمومی

دکتر خاقانی

عمومی

دکتر زمانی

عمومی

دکتر مجیدی

پروتز

دکتر رفیعیان 2

عمومی

دکتر علی عرب

عمومی

دکتر آقاجانیان

عمومی

دکتر مسعودی

عمومی

دکتر توکلی

عمومی

دکتر نصری

عمومی

دکتر حقانی

ریشه

دکتر ناصری

پریو (لثه)

دکتر ماجد

دندانپزشک

اطفال

سه شنبه

دکتر رفیعیان 1

عمومی

دکتر حاتمی

عمومی

دکتر حیاتی

عمومی

دکتر امیدی

عمومی

دکتر نیلی

ترمیم

دکتر زمانی

عمومی

 دکتر یقینی

 پریو (لثه)

دکتر زهره وند

عمومی

دکتر علی عرب

عمومی

دکتر سیادت

عمومی

دکتر خاقانی

عمومی

دکتر آقاجانیان

دندانپزشک عمومی

 دکتر فکور

دکتر فتحی

عمومی

 دکتر حقانی

دکتر مجیدی

چهارشنبه

دکتر شفا

عمومی

دکتر رفیعیان 2

عمومی

دکتر زهره وند

عمومی

دکتر ملایی

عمومی

دکتر نیلی

ترمیم

دکتر زمانی

عمومی

دکتر طباخیان

پروتز

دکتر فصیح فر

عمومی

دکتر زهره وند

عمومی

دکتر مسعودی

عمومی

دکتر توکلی

عمومی

دکتر هوایی

ریشه

دکتر طباخیان

پروتز

 دکتر ماجد

اطفال

پنج شنبه

دکتر سیادت

عمومی

دکتر خاقانی

عمومی

دکتر امیدی

عمومی

دکتر حقانی

ریشه

دکتر زمانی

عمومی

دکتر فرخانی

پریو (لثه)

دکتر قاسمی

پروتز

دکتر فتحی

پروتز

دکتر محمدی

فک و صورت

دکتر زهره وند

عمومی

دکتر سیادت

عمومی

دکتر سلیمان پور

عمومی

دکتر حقانی

ریشه

دکتر فتحی

پروتز

جمعه

دکتر فصیح فر

عمومی

دکتر حیاتی

عمومی

دکتر سیادت

عمومی

دکترخاقانی

عمومی

دکتر نوحی

دکتر رفیعی