• اصفهان-خیابان سروش-حد فاصل آل خجند و حکیم شفایی-جنب اداره برق
  • 32298102-32285822-32285810 -32280376 (031) -

شیفت کاری کلینیک دندانپزشکی سروش

شیفت صبح

شیفت عصر

شنبه

دکتر مجید رفیعیان

دندانپزشک عمومی

دکتر حاتمی

دندانپزشک عمومی

دکتر شفا

دندانپزشک عمومی

دکتر سلیمان نژاد

دندانپزشک عمومی

دکتر امیررضا رفیعیان

دندانپزشک عمومی

دکتر بهنام نیا

دندانپزشک عمومی

دکتر خسروی

دندانپزشک عمومی

دکتر توسلی

دندانپزشک عمومی

دکتر ترکان

متخصص پروتز

دکتر حسینی

متخصص ترمیم

دکتر نیلی

دندانپزشک عمومی

دکتر مسعودی

دندانپزشک عمومی

دکتر ماجد

متخصص اطفال

دکتر هوایی

متخصص ریشه

دکتر علی عرب

دندانپزشک عمومی

دکتر رستمی

متخصص لثه

دکتر توسلی

دندانپزشک عمومی

یکشنبه

دکتر مجید رفیعیان

دندانپزشک عمومی

دکتر حاتمی

دندانپزشک عمومی

دکتر شفا

دندانپزشک عمومی

دکتر علی عرب

دندانپزشک عمومی

دکتر امیررضا رفیعیان

دندانپزشک عمومی

دکترتوسلی

دندانپزشک عمومی

دکتر زهرایی

متخصص ترمیم

دکتر پوریای ولی

دندانپزشک عمومی

دکتر علی عرب

دندانپزشک عمومی

دکتر سلیمان نژاد

دندانپزشک عمومی

دکتر زهرایی

متخصص ترمیم

دکتر خسروی

دندانپزشک عمومی

دوشنبه

دکتر طباخیان

متخصص پروتز

دکتر خسروی

دندانپزشک عمومی

دکتر شفا

دندانپزشک عمومی

دکتر علی عرب

دندانپزشک عمومی

دکتر امیررضا رفیعیان

دندانپزشک عمومی

دکتر ربانی فرد

متخصص ریشه

دکتر توسلی

دندانپزشک عمومی

دکتر ملائی

دندانپزشک عمومی

دکتر نیلی

دندانپزشک عمومی

دکتر مسعودی

دندانپزشک عمومی

دکتر ماجد

متخصص ترمیم

دکتر ناصری

متخصص لثه

دکتر توسلی

دندانپزشک عمومی

دکتر امیررضارفیعیان

دندانپزشک عمومی

دکتر علی عرب

دندانپزشک عمومی

دکتر ارجمندی

دندانپزشک عمومی

سه شنبه

دکتر مجید رفیعیان

دندانپزشک عمومی

دکتر حاتمی

دندانپزشک عمومی

دکتر شفا

دندانپزشک عمومی

دکتر مسعودی

دندانپزشک عمومی

دکتر ایروانی

دندانپزشک عمومی

دکتر کچوئی

دندانپزشک عمومی

دکتر پوریای ولی

دندانپزشک عمومی

دکتر مسعودی

دندانپزشک عمومی

دکتر علی عرب

دندانپزشک عمومی

دکتر ارجمندی

دندانپزشک عمومی

دکتر یقینی

متخصص لثه

دکتر توسلی

دندانپزشک عمومی

چهارشنبه

دکتر سلیمان نژاد

دندانپزشک عمومی

دکتر بهنام نیا

دندانپزشک عمومی

دکتر شفا

دندانپزشک عمومی

دکتر طباخیان

متخصص پروتز

دکتر امیررضا رفیعیان

دندانپزشک عمومی

دکتر ملائی

دندانپزشک عمومی

دکتر گلستان نژاد

متخصص بیمارهای دهان

دکتر کچوئی

دندانپزشک عمومی

دکتر هوایی

متخصص ریشه

دکتر مسعودی

دندانپزشک عمومی

دکتر ماجد

متخصص پروتز

دکتر علی عرب

دندانپزشک عمومی

دکتر طباخیان

متخصص پروتز

دکتر توسلی

دندانپزشک عمومی

پنج شنبه

دکتر محب رسول

دندانپزشک عمومی

دکتر طهمورث پور

متخصص اطفال

دکتر علیزاده

متخصص ترمیم

دکتر احسان قاسمی

متخصص پروتز

دکتر کچوئی

دندانپزشک عمومی

دکتر سلیمان نژاد

دندانپزشک عمومی

دکتر ربانی فرد

متخصص ریشه

دکتر رفیعی

متخصص ارتودنسی

دکتر ماجد

متخصص اطفال

دکتر زهرایی

متخصص ترمیم

دکتر احسان قاسمی

متخصص پروتز

دکتر مسعود قاسمی

دندانپزشک عمومی

دکتر ارجمندی

دندانپزشک عمومی

دکتر محمدی

فک و صورت

دکتر کچوئی

دندانپزشک عمومی

جمعه

دکتر حسینی

متخصص ترمیم

دکتر کچوئی

دندانپزشک عمومی

دکتر مسعود قاسمی

دندانپزشک عمومی

دکترنوحی

متخصص لثه

دکتر خسروی

دندانپزشک عمومی