تعرفه های نظام پزشکی عمومی و آزاد عمومی

تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر دندانپزشکی سروش 1396

کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد

خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد)

نظام پزشکی عمومی

آزاد عمومی

نظام پزشکی متخصص

آزاد متخصص

اطفال

پالپاتومی دندان شیری

97,000

77,600

136,000

108,800

پالپکتومی شیری

121,000

96,800

174,000

139,200

روکش استیل (SS Crown)

190,000

152,000

280,000

224,000

استریپینگ دندان

48,500

38,800

64,000

51,200

فیشور سیلانت

97,000

77,600

145,000

116,000

پلاک فضا نگهدارنده متحرک

290,000

232,000

430,000

344,000

پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه

390,000

312,000

490,000

392,000

پلاک فضا نگهدارنده ثابت دوطرفه

390,000

312,000

580,000

464,000

کشیدن شیری قدامی

40,000

32,000

55,000

44,000

کشیدن شیری خلفی

50,000

40,000

68,000

54,400

فلوراید تراپی (2 فک)

97,000

77,600

145,000

116,000

ترمیم با آمالگام یک سطحی

100,000

80,000

150,000

120,000

ترمیم با آمالگام دو سطحی

130,000

104,000

195,000

156,000

ترمیم با آمالگام سه سطحی

150,000

120,000

225,000

180,000

ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی

135,000

108,000

200,000

160,000

ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی

160,000

128,000

240,000

192,000

ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی

200,000

160,000

280,000

224,000

آمالگام بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C)

152,000

121,600

247,000

197,600

كامپوزيت بيلداپ (بدون نیاز به روکش S.S.C)

172,000

137,600

282,000

225,600

تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر دندانپزشکی سروش 1396

کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد

خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد)

نظام پزشکی عمومی

آزاد عمومی

نظام پزشکی متخصص

آزاد متخصص

ترمیمی با آمالگام

ترمیم با آمالگام یک سطحی

100,000

80,000

150,000

120,000

ترمیم با آمالگام دو سطحی

130,000

104,000

195,000

156,000

ترمیم با آمالگام سه سطحی

150,000

120,000

225,000

180,000

پین داخل کانال

43,000

34,400

43,000

34,400

پین داخل عاج

28,000

22,400

28,000

22,400

کف بندی با گلاس آینومر

46,000

36,800

59,000

47,200

MTA

110,000

88,000

158,000

126,400

درآوردن پین شکسته داخل کانال

57,000

45,600

80,000

64,000

کاسپ کاور آمالگام

20,000

16,000

30,000

24,000

کاسپ کاور کامپوزیت

24,000

19,200

37,500

30,000

ونیر پرسلن هر واحد (پرسلن لامینت)

638,000

510,400

924,000

739,200

بیلداپ آمالگام

152,000

121,600

247,000

197,600

بیلداپ آمالگام همراه با پین

195,000

156,000

290,000

232,000

تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر دندانپزشکی سروش 1396

کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد

خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد)

نظام پزشکی عمومی

آزاد عمومی

نظام پزشکی متخصص

آزاد متخصص

ترمیم با کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت لایت کیور یک سطحی

135,000

108,000

200,000

160,000

ترمیم کامپوزیت لایت کیور دو سطحی

160,000

128,000

240,000

192,000

ترمیم کامپوزیت لایت کیور سه سطحی

200,000

160,000

280,000

224,000

ونیر کامپوزیت

220,000

176,000

330,000

264,000

فایبر پست

55,000

44,000

77,000

61,600

بیلداپ کامپوزیت

172,000

137,600

282,000

225,600

بیلداپ کامپوزیت با پين

215,000

172,000

325,000

260,000

لامینیت پرسلن هر دندان

638,000

510,400

924,000

739,200

تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر دندانپزشکی سروش 1396

کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد

خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد)

نظام پزشکی عمومی

آزاد عمومی

نظام پزشکی متخصص

آزاد متخصص

درمان ریشه

پالپوتومی اورژانس

97,000

77,600

97,000

77,600

عصب کشی تک کاناله

150,000

120,000

232,000

185,600

عصب کشی دو کاناله

232,000

185,600

352,000

281,600

عصب کشی سه کاناله

337,000

269,600

512,000

409,600

عصب کشی چهار کاناله

392,000

313,600

597,000

477,600

عصب کشی مجدد تک کانال (کلسیفه)

222,000

177,600

327,000

261,600

عصب کشی مجدد دو کانال (کلسیفه)

307,000

245,600

482,000

385,600

عصب کشی مجدد سه کانال (کلسیفه)

392,000

313,600

597,000

477,600

عصب کشی مجدد چهار کانال (کلسیفه)

457,000

365,600

692,000

553,600

اپکسیفکشن 1 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه
می شود)

132,000

105,600

187,000

149,600

اپکسیفکشن 2 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه محاسبه
می شود)

203,500

162,800

308,000

246,400

اپکسیفیکشن 3 کاناله(هزینه عصب کشی و ترمیم جداگانه
محاسبه می شود)

269,000

215,200

407,000

325,600

رزکسیون ریشه دندانهای 1-2 هر کدام

250,000

200,000

345,000

276,000

رزکسیون ریشه دندانهای 3-4-5 هر کدام

280,000

224,000

400,000

320,000

رزکسیون ریشه دندانهای 6-7 هر کدام

475,000

380,000

670,000

536,000

اپکسوژنزیس هر دندان (هزینه ترمیم جداگانه محاسبه می شود)

165,000

132,000

242,000

193,600

تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر دندانپزشکی سروش 1396

کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد

خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد)

نظام پزشکی عمومی

آزاد عمومی

نظام پزشکی متخصص

آزاد متخصص

پلاک پارسیل اکریلی تا دو دندان

150,000

120,000

230,000

184,000

پروتز

پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان

300,000

240,000

465,000

372,000

اضافه کردن هر دندان به پارسیل اکریلی

43,000

34,400

62,000

49,600

پلاک کروم کبالت هر فک

950,000

760,000

1,300,000

1,040,000

نیم دست دندان مصنوعی

830,000

664,000

1,190,000

952,000

دست دندان مصنوعی کامل

1,560,000

1,248,000

2,430,000

1,944,000

ریبیس هر فك

250,000

200,000

370,000

296,000

تعمیر پروتز شکسته

86,500

69,200

125,000

100,000

ریلاین هر فک

170,000

136,000

260,000

208,000

نایت گارد هر فک

190,000

152,000

280,000

224,000

هر واحد روکش PFM

450,000

360,000

625,000

500,000

مریلند

410,000

328,000

6,150,000

4,920,000

پست ریختگی هر واحد

150,000

150,000

216,000

216,000

چسباندن روکش قدیمی

48,000

38,400

65,000

52,000

درآوردن روکش یا بریج هر پایه

72,000

57,600

73,000

58,400

اینله وآنله

350,000

280,000

530,000

424,000

قطع کردن روکش هر واحد

60,000

48,000

85,000

68,000

لامینیت پرسلن

638,000

510,400

924,000

739,200

تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر دندانپزشکی سروش 1396

کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد

خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد)

نظام پزشکی عمومی

آزاد عمومی

نظام پزشکی متخصص

آزاد متخصص

کشیدن دندان قدامی (غیر کانین)(دندانهای یک و دو)

50,000

312,000

800,000

640,000

جراحی

کشیدن دندان دائمی خلفی یا کانین ( دندان 3)

59,500

32,000

90,000

72,000

کشیدن دندان دائمی عقل یا ریشه های باقیمانده معمولی

75,000

40,000

119,000

95,200

کشیدن دندان نهفته در نسج نرم

170,000

77,600

248,000

198,400

کشیدن دندان نهفته در نسج سخت

355,000

80,000

530,000

424,000

آلئوپلاستی 1/4 دهان

250,000

104,000

370,000

296,000

درناژ داخل دهانی (درناژ آبسه)

55,000

120,000

85,000

68,000

فرنکتومی

1,600,000

108,000

240,000

192,000

جراحی تومور های کوچک داخل استخوان

355,000

128,000

540,000

432,000

جراحی تومور های نسج نرم

150,000

160,000

355,000

284,000

عمیق کردن وستیبول 1/4 دهان

290,000

121,600

4,400,000

3,520,000

درمان شکستگی فک به روش جراحی باز

……………………………..

……………………………..

5,900,000

4,720,000

جا انداختن در رفتگی مفصل

75,000

60,000

110,000

88,000

استئوتومی

……………………………..

……………………………..

590,000

472,000

سیم بندی دندان با آرچ بار

300,000

240,000

430,000

344,000

درای ساکت

41,000

32,800

61,000

48,800

خارج کردن تکه شکسته

24,000

19,200

37,000

29,600

تعرفه های نظام پزشکی و خانه کارگر دندانپزشکی سروش 1396

کل مبالغ با 20 درصد تخفیف نسبت به نظام پزشکی می باشد

خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد)

نظام پزشکی عمومی

آزاد عمومی

نظام پزشکی متخصص

آزاد متخصص

ویزیت

23,000

18,400

36,000

28,800

ويزيت

رادیو گرافی پری اپیکال

18,000

14,400

18,000

14,400

رادیو گرافی بایت وینگ

20,000

16,000

20,000

16,000

پانسمان ساده

23,000

18,400

36,000

28,800

خدمت (کل مبالغ به تومان می باشد)

نظام پزشکی عمومی

آزاد عمومی

نظام پزشکی متخصص

آزاد متخصص

جراحی افزایش طول تاج (CL)

176,000

140,800

275,000

220,000

جراحي لثه = پريو

جرم گیری وبروساژ يك فک

102,000

81,600

135,000

108,000

جرم گیری وبروساژ دو فک

170,000

136,000

225,000

180,000

بروساژ هر فک

29,000

23,200

42,000

33,600

بروساژ دو فک

580,000

464,000

84,000

67,200

ژنژيوکتومي نيم فک

260,000

208,000

390,000

312,000

فلپ نيم فک

290,000

232,000

500,000

400,000

پيوند لثه توسط متخصص

……………………………..

……………………………..

460,000

368,000

جراحي C.S.F

……………………….

……………………………..

2,200,000

1,760,000

فهرست
Call Now Buttonتماس